کار درمانی

 

 از نظر انجمن کار درمانی آمریکا (A.O.T.A) کار درمانی عبارت است از استفاده از فعالیت های هدفمند برای افرادی که در اثر آسیب یا بیماری دچار محدودیت اختلال در عملکرد روانی، اجتماعی، رشدی یا اختلالات یادگیری شده‌اند، به منظور ایجاد حداکثر استقلال، جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی. این حرفه شامل ارزیابی، درمان و مشاوره است.

 

 هنر درمانی:

هنر به عنوان يک رسانه بيانگر مي تواند به بيماران در برقراری ارتباط، غلبه بر استرس و کشف جنبه هاي مختلف شخصيت شان کمک کند. در روانشناسی، استفاده از روش های هنري براي درمان اختلالات روانی و بهبود سلامت روانی، «هنر درماني» نام دارد.

هنر درمانی، تکنيک های روان درمانی را با فرايندهای خلاقانه در هم می آميزد تا سلامت روانی و بهزيستی را بهبود بخشد. انجمن هنر درمانی آمريکا، هنر درمانی را چنين تعريف مي کند: «يک حرفه مربوط به سلامت روانی که از فرايندهای خلاقانه هنری استفاده می کند تا سلامت و بهزيستی جسمی، روانی و هيجانی افراد را در همه رده های سنی، بهبود و ارتقاء بخشد. هنردرماني بر پايه اين اعتقاد قرار دارد که فرايند خلاقانه در خود بيانگری هنری، به مردم در حل تعارضات و مشکلات، تقويت مهارت های ارتباطی، تنظيم رفتار، کاهش استرس، افزايش حرمت نفس و خودآگاهی، و به دست آوردن بينش بهتر و بيشتر کمک می کند.

 

سرمنشاء هنردرمانی:

با وجودی که هزاران سال است که مردم از هنر به عنوان راهی برای بيان، ارتباط و بهبود يافتن استفاده می کنند امّا هنردرمانی به صورت رسمی از ميانه های قرن بيستم شکل گرفته است. پزشکان دريافتند که افرادي که از بيماری های روانی رنج می برند غالباً خودشان را در نقاشی ها و ساير کارهای هنری بيان کرده اند و اين باعث شد که به فکر استفاده از هنر به عنوان يک راهبرد بهبودبخشي بيفتند. از آن زمان، هنر بخش مهمی از حوزه روان درمانی شده است و در برخي از روش های سنجش و درمان به کار می رود.

 

 

 

چه موقع از هنردرمانی استفاده می شود؟ 

از هنردرمانی می توان برای درمان محدوده وسيعی از اختلالات ذهنی و درماندگی های روانی استفاده کرد. در بسياری موارد، ممکن است همراه با ساير روش های روان درماني مانند گروه درمانی يا درمان شناختی رفتاری به کار گرفته شود.
 

هنردرمانی چگونه عمل مي کند؟ 

هنر درمانگر می تواند از روش های متنوع و متعدد هنری از جمله نقاشی، طراحی، مجسمه سازی و کولاژ (تصوير تکّه کاری) از کودک تا سالمند، استفاده کند. کسانی که دچار آسيب های هيجانی، خشونت جسمی، اضطراب، افسردگی و ساير مشکلات روانی شده باشند می توانند از خودبيانگری خلاقانه سود ببرند. خدمات هنردرمانی می تواند در مدرسه، سازمانهای اجتماعی، بيمارستان و مراکز روان درماني خصوصی در دسترس بيماران باشند.

ممکن است کنجکاو باشيد بدانيد که جلسات هنردرمانی چه تفاوتی با کلاسهای معمولی هنرآموزی دارد. در کتاب مرجع هنردرمانی نوشته کتی مالديوچی چنين آمده است: «در اغلب جلسات هنردرمانی، تمرکز بر روی تجربيات درونی (احساسات، ادراکات و تصوّرات) خود شخص است. با وجودی که هنردرمانی ممکن است شامل يادگيری مهارت ها يا تکنيک های هنری گردد امّا تأکيد به طور کلّی نخست بر ايجاد و بيان تصاويری است که از درون فرد برمی آيد، نه بر آن چيزهايی که او در دنيای خارج می بيند.» و با وجودی که در بعضی از کلاس های سنتی هنری نيز ممکن است از شما خواسته شود که از روی تصوّرات و تخيلاتتان طراحی يا نقاشی کنيد امّا در هنردرمانی، دنيای دروني تصاوير، احساسات، افکار و ايده های شما همواره در درجه اوّل اهميت قرار دارد.

  مرکز درمان و توان بخشی امید فردا با رویکرد توانمندی مددجویان و بازگشت این عزیزان به اجتماع پس از دوره درمان و با بهره گیری از مربیان متخصص و امکانات مناسب، با برگزاری کلاس های روزانه کارگاهی (در زمیه های مختلف) سعی در نیل به این هدف دارد.