کار درمانی

 

 از نظر انجمن کار درمانی آمریکا (A.O.T.A) کار درمانی عبارت است از استفاده از فعالیتهای هدفمند برای افرادی که در اثر آسیب یا بیماری دچار محدودیت اختلال در عملکرد روانی، اجتماعی، رشدی یا اختلالات یادگیری شده‌اند، به منظور ایجاد حداکثر استقلال، جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی. این حرفه شامل ارزیابی، درمان و مشاوره است.

 

 هنر درمانی:

هنر به عنوان يک رسانه بيانگر ميتواند به بيماران در برقراري ارتباط، غلبه بر استرس و کشف جنبه هاي مختلف شخصيت شان کمک کند. در روانشناسي، استفاده از روشهاي هنري براي درمان اختلالات رواني و بهبود سلامت رواني، «هنر درماني» نام دارد.

هنر درماني، تکنيک هاي روان درماني را با فرايندهاي خلاقانه در هم مي آميزد تا سلامت رواني و بهزيستي را بهبود بخشد. انجمن هنر درماني آمريکا، هنر درماني را چنين تعريف ميکند: «يک حرفه مربوط به سلامت رواني که از فرايندهاي خلاقانه هنري استفاده ميکند تا سلامت و بهزيستي جسمي، رواني و هيجاني افراد را در همه رده های سني، بهبود و ارتقاء بخشد. هنردرماني بر پايه اين اعتقاد قرار دارد که فرايند خلاقانه در خود بيانگري هنري، به مردم در حل تعارضات و مشکلات، تقويت مهارتهاي ارتباطي، تنظيم رفتار، کاهش استرس، افزايش حرمت نفس و خودآگاهي،و به دست آوردن بينش بهتر و بيشتر کمک ميکند.

 

سرمنشاء هنردرماني:

با وجودي که هزاران سال است که مردم از هنر به عنوان راهي براي بيان، ارتباط و بهبود يافتن استفاده ميکنند امّا هنردرماني به صورت رسمي از ميانه هاي قرن بيستم شکل گرفته است. پزشکان دريافتند که افرادي که از بيماريهاي رواني رنج ميبرند غالباً خودشان را در نقاشي ها و ساير کارهاي هنري بيان کرده اند و اين باعث شد که به فکر استفاده از هنر به عنوان يک راهبرد بهبودبخشي بيفتند. از آن زمان، هنر بخش مهمي از حوزه روان درماني شده است و در برخي از روشهاي سنجش و درمان به کار ميرود.

 

 

 

چه موقع از هنردرماني استفاده مي شود؟ 

از هنردرماني ميتوان براي درمان محدوده وسيعي از اختلالات ذهني و درماندگي هاي رواني استفاده کرد. در بسياري موارد، ممکن است همراه با ساير روشهاي روان درماني مانند گروه درماني يا درمان شناختي- رفتاري به کار گرفته شود.
 

هنردرماني چگونه عمل مي کند؟ 

هنر درمانگر مي تواند از روشهاي متنوع و متعدد هنري از جمله نقاشي، طراحي، مجسمه سازي و کولاژ (تصوير تکّه کاري) از کودک تا سالمند، استفاده کند. کساني که دچار آسيبهاي هيجاني، خشونت جسمي، اضطراب، افسردگي و ساير مشکلات رواني شده باشند ميتوانند از خودبيانگري خلاقانه سود ببرند. خدمات هنردرماني ميتواند در مدرسه، سازمانهاي اجتماعي، بيمارستان و مراکز روان درماني خصوصي در دسترس بيماران باشند.

ممکن است کنجکاو باشيد بدانيد که جلسات هنردرماني چه تفاوتي با کلاسهاي معمولي هنرآموزي دارد. در کتاب مرجع هنردرماني نوشته کتي مالديوچي چنين آمده است: «در اغلب جلسات هنردرماني، تمرکز بر روي تجربيات دروني (احساسات، ادراکات و تصوّرات) خود شخص است. با وجودي که هنردرماني ممکن است شامل يادگيري مهارتها يا تکنيکهاي هنري گردد امّا تأکيد به طور کلّي نخست بر ايجاد و بيان تصاويري است که از درون فرد برمي آيد، نه بر آن چيزهايي که او در دنياي خارج ميبيند.» و با وجودي که در بعضي از کلاسهاي سنتي هنري نيز ممکن است از شما خواسته شود که از روي تصوّرات و تخيلاتتان طراحي يا نقاشي کنيد امّا در هنردرماني، دنياي دروني تصاوير، احساسات، افکار و ايده هاي شما همواره در درجه اوّل اهميت قرار دارد.

  مرکز درمان و توان بخشی امید فردا با رویکرد توانمندی مددجویان و بازگشت این عزیزان به اجتماع پس از دوره درمان و با بهره گیری از مربیان متخصص و امکانات مناسب، با برگزاری کلاس های روزانه کارگاهی ( در زمیه های مختلف ) سعی در نیل به این هدف دارد .