تاثیر ایروبیک بر سلامت روان

تاثیر ایروبیک بر سلامت روان

به ورزش های هوازی با سرعت و زمان معین هوازی یا همان ایروبیک گفته می شود در این نوع ورزش ها تنفس از راه بینی و دهان انجام می گیرد و به همین دلیل اغلب باعث می شود اکسیژن کافی به بدن رسیده و دی اکسید کربن مضر از راه بازدم خارج می شود. اغلب متخصصین بر این عقیده اند که برای به دست آوردن نتیجه مطلوب، بهتر است حداقل هفته ای ۲ بار ایروبیک را انجام دهید اما متخصصین ارتوپد بر این عقیده اند که اگر قرار است تاثیر مناسب بر استخوان ها داشته باشیم هفته ای ۳ روز بهترین زمان ایروبیک است. ایروبیک درتنظیم سوخت و ساز بدن بسیار موثر است اما اگر بخواهیم بدین وسیله به سوزاندن چربی های اضافی اقدام کنیم بهتر است سرعت و زمان ورزش های هوازی را تنظیم نماییم و حتما قبل از شروع به این گونه ورزش ها بدن خود را گرم کنیم.  استفاده از دستگاه و ابزارهای عضله ساز هم می تواند پس از این گونه ورزش ها موثر باشد.

این گونه ورزش ها هرگز به تعداد کم در هفته و بدون در نظر گرفتن زمان لازم موثر نخواهند بود و نباید از آنها انتظار نامعقول داشت. این گونه ورزش ها باید به گونه ای انجام شوند که ضربان قلب از تعداد معمول که ۷۰ بار در دقیقه است بالاتر رود.

عموما استفاده از دوچرخه های ثابت و تردمیل پس از این گونه ورزشها توسط مربیان ورزشی توصیه مبشود و اغلب هم باعث چربی سوزی میشوند.

ایروبیک یا همان ورزش های هوازی باعث رفع افسردگی و تنظیم ضربان قلب و فشار خون می شوند. بنابراین اگر به این گروه بیماری ها مبتلا هستید مناسب ترین ورزش ایروبیک است. اما اگر قرار است پوکی استخوان، با این گونه ورزش ها درمان شود، بهتر است حتما ورزش های هوازی به تعداد بیشتر و با فشار بیشتری صورت گیرد تا تراکم استخوان ها افزایش یابد. تصور غلطی در مورد ایروبیک وجود دارد و اینکه ورزش های ایروبیک باعث می شوند بدن عضلانی شود، در حالی که این اتفاق هرگز در ورزش های هوازی نمی افتد و بیشتر کالری سوزی و چربی سوزی را به همراه دارد که به تناسب اندام شما منجرب می شود.

اگر ورزش های قدرتی مثل بدنسازی انجام می دهید، ورزش های ایروبیک را هم در برنامه تمرینی خود قرار دهید.

کنترل بیماری ها و مشکلات جسمانی:

ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ: ﺣﻔﻆ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻫﺪﻑ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻌﺪی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺩﯾﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺭﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﻴﻪ ﯾﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺯﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ: ﻭﺭﺯﺵ ﺁیرﻭﺑﻴﮏ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻭﺯﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻗﻠﺐ: ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍء ﻫﺮ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺭﺍ ﭘﻤﭗ ﮐﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﻴﺎﺯی ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﯾﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﮔﺎن های ﺑﺪﻥ: ﻗﻠﺒﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ، ﺧﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺁﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﺰﻣﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﻭ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﻓﻴﺒﺮﻭﻣﻴﺎﻟﮋﻱ: ﻭﺭﺯﺵ ﺁیرﻭﺑﻴﮏ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﺭگ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﻧﯽ (ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻀﻼﺕ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺍﺋﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮏ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺭﺍ ﺑﺮﻁﺮﻑ ﮐﻨﺪ.

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﻻ: ﻭﺭﺯﺵ ﺁیرﻭﺑﻴﮏ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﺎﺱ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪی ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﺗﻨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺗﺴﮑﻴﻦ ﺩﻫﺪ.

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ: ﻭﺭﺯﺵ ﺁیرﻭﺑﻴﮏ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺯﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭی، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻌﺪی ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ. ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﺁیرﻭﺑﻴﮏ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﮐﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻨﺎ، ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭی ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ، ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ.

 

فاكتورهای سن

هر سنی برای شروع بدنسازی و ایروبیك مناسب است، به شرطی كه صحیح انجام شود. این ورزش برای سنین مختلف از خردسالان تا بزرگسالان و حتی كودكان استثنایی مفید است و به دلیل حالت ریتمیكی كه دارد در یادگیری حركات به افراد كمك می‌كند.

بهترین سن برای تمرینات بدنسازی از ۱۵ سالگی به بعد است زیرا كودكان پیش از سن بلوغ، نباید اقدام به انجام لیفت‌های پرقدرت و سنگین نمایند. در عوض می‌توان از وزنه‌های سبك با تكرار ۱۰ یا ۱۵ بار تمرینات را همراه با مربیان یا والدین انجام داد كه بهترین ورزش برای آنها "ایروبیك" است. ولی برای زنان بالای ۴۰ سال، بهترین ورزش تمرین با وزنه است، البته برای این سنین كه تصمیم به شروع تمرین با وزنه را دارند، بهتر است كه با مشورت پزشك معالج و انجام آزمایش تراكم استخوان و یك نوار قلبی، این ورزش را آغاز كنند. از طرفی افراد مسن باید مراقب بافتهای نرم خود باشند و با بالا رفتن سن، وزنه‌های سبك‌تر را مورد استفاده قرار دهند. افراد با سازگاری و تطابق تمرین می‌توانند تا اواخر ۵۰ و اوایل ۶۰ سالگی در حالیكه تنها كمی از قدرت خود را با افزایش سن، افزایش دهند، از وزنه‌های سنگین برای تمرین استفاده كنند.

ایروبیک وسیله‌ای مؤثر برای جلوگیری از افسردگی، بی‌حوصلگی، بی‌تابی است، چون هورمون اندروفین در بدن تولید می‌شود و باعث ایجاد نشاط، تمرکز ذهن و بالا رفتن خلاقیت فکری می‌شود. ایروبیک یعن فعالیتی که عضلات بزرگ را به کار می‌گیرد حداقل ۱۲ دقیقه با حالت ریتمیک و موزون. در شرایطی که سرعت وشدت تمرین قابل تحمل است و نیاز بدن به استفاده از اکسیژن برای مدتی افزایش می‌یابد، این فعالیت انجام می‌گردد.

«ایروبیک» جزو فعالیت هوازی ( شدت تمرین بالاست و مدت تمرین پایین است). از نظر پزشکی، این ورزش سیستم قلب، عروق، تنفس را تعلیم می‌دهد و با سرعت و بازدهی بالا اکسیژن را می‌گیرد و به قسمت های مختلف بدن می‌دهد، تنفس یکنواخت از دهان و بینی توأم انجام می‌شود و باعث تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن، کنترل قند خون، کنترل فشار خون و کم کردن وزن اضافی بدن خواهد شد.

 

دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.