کنترل بر خود

خودتان را کنترل کنید

/self-control/

به طور اجمالی می توان گفت که خود کنترلی در مقايسه با نظارت بيرونی، بهترين شيوه کنترل عملکرد است. اگر اين شيوه ايجاد و تقويت گردد، کارکردی به مراتب کارآمدتر از نظارت های بيرونی دارد. زيرا نظارت های بيرونی در صورتی اثر بخش خواهند بود که افراد، کنترل کننده خود نيز باشند؛ در غير اين صورت طبعا...