کمرویی کودکان

گوشه گیری و کمرویی کودکان و نوجوانان

/shyness-in-children-4/

نوجوانی دوره ای است که در آن دانش آموز بيش از هر زمان ديگر نياز به راهنمايی و مشاوره دارد. نوجوان ضمن مشورت با اوليا و مربيان، دست کم بايد بداند که چگونه خود را بهتر بشناسد و از برخوردهای زيان بخش در محيط خانه و مدرسه پرهيز کند. بديهی است که خلاقيت و ابتکار فردی معلمان و اوليای خانه، با...