ژن های مستعد

بررسی عوامل ژنتیکی شیزوفرنی (قسمت دوم)

/schizophrenia-3/

ژن های مستعد کننده مطالعات GWA که بر روی تفاوت های تعداد کپی های ژنی (copy number variations یا CNV) صورت گرفته است نشان می دهد که تعدادی از حذف های بزرگ (kb ۵۰۰ <) با این بیماری همراهی دارند (به عنوان مثال ناحیه کروموزومی ( Iq21.1 15 q13.3 و 22q11.2 ). این حذف ها بسیار نادرند ولی نفوذ...