چاقی

آیا چاقی یک بیماری روانی است؟

/obesity/

چاقی علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دارد و به عبارتی اگر بخواهیم متوجه علت چاقی یک فرد شویم باید «داستان ‏زندگی» او را بدانیم. از علل جسمی و ژنتیکی که بگذریم، چاقی علل روانی_اجتماعی زیادی دارد. خوردن در فرهنگ ما ‏از اهمیت زیادی برخوردار است. بیشتر مردم اشتهای خوب را نشانه سلامتی و...