پنیک

اختلال پنیک

/panic-disorder/

تاریخچه مفهوم اختلال پنیک از مفهوم سندرم قلب تحریک پذیر ریشه گرفته است و این اختلال را دکتر (جاکوب مندس داکوستا) در میان سربازان جنگ داخلی آمریکا دیده است. سندرم داکوستا عبارت بود از تعداد زیادی علامت روانی و جسمی که امروزه در شمار ملاک های تشخیصی اختلال پنیک قرار گرفته است. زیگموند فروید...