هوشیاری

من فکر می‎کنم، پس من هستم

/vigilance/

"من فکر می‎کنم، پس من هستم." این کلام موجز رنه دکارت به یک کلیشه تبدیل شده است. ولی شاید ریشۀ بزرگ‎ترین پرسشی باشد که برای علم مطرح است: هشیاری چیست؟ سایر پدیده‎ها مانند زمان و مکان، ماده و انرژی، حتی زندگی قابل پی‎گیری هستند. می‎توان آن‎ها‎ را اندازه گیری کرد و به صورت مادی و عینی مجسم...