نکات تربیتی

نکاتی درباره تربیت درست کودکان

/post-92/

به عنوان والدین در زندگی قرار نیست به بچه ها دائما "بکن و نکن" بگوییم و از آنها برده بسازیم. بلکه باید به آنها کار خوب را بیاموزیم. پدری و مادری یعنی آموختن کار خوب. فقط در موارد استثنائی وقتي به خودش يا كسي آسيب ميزنه يا وقتي به حقوق كسي تجاوز مي كنه مثل كتك زدن بچه ها را از انجام کاری با...