نه

راحت بگو نه

/say-no/

چرا «نه» تلفظش آسان است اما گفتنش سخت؟ وقتی می خواهیم به دیگران «نه» بگوییم، می ترسیم که احساساتشان را جریحه دار کرده یا ناامیدشان کنیم یا حتی بدتر، دیگر دوستمان نداشته باشند. برای اینکه «نه» گفتن برایتان راحت تر شود، این راهکارها را امتحان کنید : کلمه «ممنونم» را اضافه کنید. با اینکه کلمه...