نقص

نقص توجه در کودکان بیش فعال

/attention-deficit-2/

خصوصيات ویژه بچه های بیش فعال نقص توجه عموما بچه هایی بی قرار و ناآرام هستند که هیچگاه در یک جا به شکل ثابت نمی نشینند و دائم در حال راه رفتن هستند که این مشکلات در مدرسه نمود بیشتری پیدا می کند چرا که موجب برهم زدن نظم کلاس شده و یا دائما بر روی صندلی خود در حال تحرک هستند. اصطلاحی که...