مکانیسم

بررسی عوامل ژنتیکی سندرم داون (قسمت اول)

/down-syndrome/

هرجنین انسان هنگام لقاح، اطلاعات ژنتیکی اش را با 46 کروموزوم از والدین خود به ارث می برد. 23 کروموزوم از مادر و 23 کروموزوم از پدر. در بیشتر موارد بروز سندرم داون، یک کروموزوم اضافه به جنین منتقل می شود یعنی 47 کروموزوم دریافت می کند. این ماده اضافه ژنتیکی به تأخیر در رشد جسمانی و عقلانی...