مقابله با بد رفتاری

بد رفتاری کودکم نشانه چیست؟ (قسمت دوم)

/upbringing-2/

چگونه با جلب توجه کودک مقابله کنید؟ همه ما نیازمند توجه هستیم اما برخی از کودکان خواستار مطلق توجه همیشگی و انحصاری هستند. دریافت احساس خوب از جلب توجه، باعث می شود کودک از این کشف خویش نهایت استفاده را ببرد و خواهان بیش و بیشترش باشد. این مطالبه بیش از حد، از اشتباهات غیر قابل قبول و غیر...