مصرف خود سرانه

خوددرمانی ممنوع!

/alprazolam/

يکي از مسائلی که جدی گرفته نمی شود، اين است که 25 درصد از جامعه ايران، دچار اختلال رواني هستند، البته اين آمار تا دو سال گذشته معتبر بوده و اين روزها، خبر از آن می دهند که 34 درصد از ايرانيان اختلال روانی دارند، يعنی از هرسه نفر، ۱/۰۲ نفر بهداشت روانش در معرض خطر بوده که اين آمار در سطح...