مدیریت خشم

خشمتان را مدیریت کنید!

/anger-4/

خشم يك احساس طبيعی در انسان هست. همه ما در طول روز خشمگين می شويم. تنها تفاوت در تعداد خشمگين شدن ما در طول روز دارد. بعضی از ما روزی ده بار خشمگين می شويم بعضی ده هزار بار. از ديدگاه تئوری انتخاب، "خشم" يك بيماری نيست، يك اختلال در ساختار شخصيت نيز به شمار نمی رود، يك مشكل هورمونی يا چيزی...