مدیریت

بحران را مدیریت کنید!

/psychology-19/

همه ی ما گهگاهی در مسیر زندگی به موانعی برخورد می کنیم، موانعی که مانع رشد و ادامه ی کار ما می شوند. مثل کم داشتن پول برای خرید لباس، آوردن نمره ی پایین در درس ها و یا موانعی که دیگران سر راه ما قرار می دهند. حال سوال این است که چگونه می توان به بهترین شکل مدیریت بحران کرد؟ وقتی آدم ها به...