لکنت

مشکلات صحبت کردن کودکان

/children-talking-problems/

والدین کودک بهتر از هرکسی با توجه به برخی نکات ساده می توانند تشخیص دهند که آیا کودک شان دچار مشکلاتی در زمینه صحبت کردن هست یا نه؟ به طور کلی هر کودک تا سه سالگی باید بتواند از 300 تا 500 کلمه استفاده کند. این رقم تا چهار سالگی به 150 کلمه و حتی بیشتر می رسد. البته کودکانی که به سن پیش...