قوانین

انعطاف پذیری در تغییر قوانین منزل

/marriage-2/

کنترل کردن همسر، هم تو را خسته می کند و هم او را. در ارتباط با همسر و تعیین قوانین زندگی، انعطاف پذیری و تغییر رویه مداوم داشته باشید تا راحت تر زندگی کنید. اگر یک قانون و یک روش در طی چندین سال جواب نداد، روشی دیگر را امتحان کنید و اصراری بر حفظ قوانین قبلی نکنید. اگر انعطاف پذیری در...