فکر

چطور فکر کنیم تا افسرده نشویم؟

/depression-7/

ما در هر موقعیتی می‌توانیم به چهار روش اصلی فکر کنیم که از این چهار روش، سه روش آن بسیار بد و نامناسب است؛ اولین نوع یا روش تفکر اصلی وحشتناک پنداری است؛ با این تفکر ما قادر هستیم از تمام انواع مسائل فاجعه ساخته و آن‌ها را به مساله‌ای بزرگ‌تر تبدیل کنیم. دومین نوع تفکر اصلی الزام‌سازی یا...