عوامل

افسردگی و عوامل ژنتیکی

/post-430/

افسردگی، اختلال زیستی بدن است. اگرچه در مجموع افسردگی می تواند بوسيله مشكل موجود در هريك از اندام هاي بدن ايجاد شود، گمانه زنی ها تقريباً به طول بر مغز و به ويژه بركاهش نوعی مواد (آمين های بيوژنيك ) متمركز شده اند كه به انتقال تكانه های عصبی در طول فواصل (سيناپس ها) موجود بين سلول های عصبی...

عوامل موثر در بزهكاری کودکان و نوجوانان

/educational-psychology-3/

مسئله بزهكاری از جمله عواملی است كه توجه اغلب متخصصين, و افراد را در رشته های گوناگون زيست شناسی، روان شناسی روانپزشكی به خود جلب نموده است. بزهكاری يكی از معضلات مهم اجتماعی است كه درباره اين گونه افراد موسسات مختلفی ایجاد شده است تا بزهكاران را مورد اصلاح قرار دهند. بزهكاری رفتاری...