عدم پذیرش

عدم پذیرش از سوی دیگران

/social-psychology-2/

چه عواملی درونی موجب می شوند دنبال حس رضایت دیگران باشیم و از آن ها این امر را طلب کنیم؟ چرا تایید دیگران تا این حد برای برخی افراد مهم است علت این امر چیست چگونه می توانیم با این حس مقابله کنیم؟ احساس ناامنی باعث می شود شما دیگرانی که شما را به خاطر خودتان پذیرفته اند را نبینید و کل...