ضمیر

ضمیر ناخودآگاه چیست؟

/psychology-15/

زیگموند فروید نتوانست ایده ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه را به طور دقیق ابداع کند، اما مطمئنا در محبوب ساختن آن مسئول بود و این یکی از مهم ترین کمک های او به روانشناسی بود. ضمیر ناخودآگاه چیست و چه کاربردی دارد؟ فروید یک مدل توپوگرافی ذهنی را ایجاد کرد که از طریق آن ویژگی های ساختار و عملکرد...