شیزوئید

بررسی عوامل ژنتیکی شیزوفرنی (قسمت دوم)

/schizophrenia-3/

ژن های مستعد کننده مطالعات GWA که بر روی تفاوت های تعداد کپی های ژنی (copy number variations یا CNV) صورت گرفته است نشان می دهد که تعدادی از حذف های بزرگ (kb ۵۰۰ <) با این بیماری همراهی دارند (به عنوان مثال ناحیه کروموزومی ( Iq21.1 15 q13.3 و 22q11.2 ). این حذف ها بسیار نادرند ولی نفوذ...

بررسی عوامل ژنتیکی شیزوفرنی (قسمت اول)

/schizophrenia-2/

شیزوفرنی یک بیماری شدید روانی است که معمولا در دوره ی اواخر بلوغ و گاهی نیز در اوایل دوره ی بزرگسالی رخ می دهد. این بیماری براساس رفتارها و تفکرات بی اساس و توهم افراد شناسایی می شود که در محموع سبب زوال موقعیت اجتماعی و حرفه ای فرد می شوند و در اغلب اوقات افراد بیمار دچار توهم و خیالات...