شب

استرس شب امتحان را کنترل کنید!

/stress-6/

هر چقدر خواستار تلنبار نکردن کارها و درس‌ها روی هم و انجام دادن به موقع‌شان را داشته باشیم، اما باز هم کارهایی برای دقیقه نود باقی می مانند. باید دقیقه نود که اولتیماتوم‌ها داده شد و گهگاهی تهدید به اخراج یا مردودی شدیم، کارهایمان را پیش ببریم. گاهی در یک سری بازه‌های زمانی آن‌قدر کلافه...