سلامت مردان

سلامت مردان در خطر است!

/health-men/

مردان استرس کاری بیشتری را تحمل کرده و در معرض ضربات جسمی‌ بیشتری هستند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: یکی از شاخص‌های مهم سلامت در دنیا سن امید به زندگی است. سن امید به زندگی در مردان کمتر از زنان بوده و در کشور ما نیز این امر صادق است بطوریکه این شاخص همواره به میزان ۴ تا ۵ سال...