سرکوب

شکست عشقی و سرکوب سیستم ایمنی

/love-failure/

عشق باعث آسیب پذیر شدن می شود اما شکست عشقی و جدایی عذاب آور هستند، حتی فراتر از احساسات. محققان می گویند اگر دچار یک جدایی بسیار احساسی شده اید سیستم ایمنی بدنتان ممکن است ضربه سنگینی بخورد. جدایی از کسی که دوستش دارید باعث می شود احساس غم و تنهایی کنید، حتی اگر خودتان خواسته باشید. زمان...