سایکوز

سایکوز، نوروز و یا اختلال مرزی؟

/psyche-2/

سایکوز (روان پریش) به دسته ای از اختلال های شدید روانی اطلاق می شود که در آن ارتباط بیمار با واقعیت قطع می شود. حس واقعیت سنجی در این افراد به صورت چشمگیری مختل شده است، نسبت به بیماری خود بصیرت و آگاهی ندارند و در دنیای کاملاً اختصاصی خود به سر می برند. این دسته از اختلال های روانی با...