سانحه

هیس! دخترها فریاد نمی زنند

/sexual-harassment/

بیشتر مردم سانحه یا حادثه‌ای دلخراش یا سهمگین را از سر گذرانده‌اند و در این مواجهه با چگونگی سیر رویدادها و تبعات آن آشنا شده‌اند. با این حال، گاه این سانحه به قدری جان‌کاه است که طاقت فرد را جا گذاشته و اثری عمیق بر روان او می‌گذارد. تجاوز جنسی یکی از این سوانح سهمگین است که با تخریب...