سالم سازی

سالم سازی فضای روانی محیط کار

/relaxation-at-work/

محل کار در واقع خانه دوم انسان است. عشق و علاقه به آن، حفظ نظم منطقی، احترام به یکدیگر کمک می‌کند که سلامت روان در محیط کار تامین شود. در تعریف سلامت روان در محیط کار گفته‌اند که پیش‌گیری از پیدایش مشکلات روانی در کارکنان و سالم سازی فضای روانی کار، به نحوی‌که هیچ یک از کارکنان به دلیل...