سادیسم

دلیل تمایل برخی افراد به رابطه جنسی خشن

/rough-relationship/

در هر دو جنس مرد و زن تمایل به رابطه جنسی خشن می تواند وجود داشته باشد، بطور کلی تمایل و لذت از خشونت در رابطه جنسی به شرط لذت برای فاعل نشانه ی سادیسم جنسی و برای مفعول به شرط لذت نشانه مازوخیسم جنسی است. تعریف دقیق تر آن رابطه جنسی که در آن لذت روانی به سبب آسیب رساندن به جسم خود یا فرد...