روانکاوی

روانکاوی در مقیاس جهانی

/psychoanalysis/

بدون شك روانکاوی در ابتدای قرن بيستم موجب بروز انقلابی در درك انسان از دنيای ذهنی خود شد و بصیرت و بینشی نوين به وی ارزانی داشت. آن زمان كه فرويد به طرح نظرات خود اقدام كرد زمان سلطه ی علوم طبیعی بر ذهن متفكران بود و روان شناسی كمی ديرتر از علوم ديگر سعی در بيرون كشيدن خود از زير بار سلطه...