روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

/developmental-psychology/

روانشناسی رشد، یکی از شاخه‌های روانشناسی است که به توصیف، تبیین و پیش‌بینی تغییرات و تحولات انسان از بدو تولد تا پیری و مرگ می‌پردازد. مطالعه چگونگی رشد صرفا محدود به تغییرات جسمانی نمی‌شود بلکه ابعاد روحی و روانی، اجتماعی، هیجانی و شناختی را در برمی‌گیرد. در این حیطه از علم، رفتارهای...