روابط دوستانه

در انتخاب دوست دقت کنید

/negativity/

شادی ما تا حدود زیادی به کیفیت ارتباطات‌مان بستگی دارد زیرا انسان اساسا موجودی اجتماعی است و ما به نظرات دیگران درمورد خودمان اهمیت زیادی می‌دهیم. تاثیر محیط اطراف بر انسان را نمی‌توان نادیده گرفت افراد شاد به ما انرژی مثبت منتقل می‌کنند اما بعضی از افراد هستند که به روش‌های گوناگون ما را...