رفتار سازمانی

آسيب شناسی رفتار سازمانی (قسمت دوم)

/work-environment-psychology-2/

وجدان كارى و انضباط اجتماعى وجدان كارى پديده اى روانى_اجتماعى است كه در وجود انسان شكل مى گيرد و انسان به آن اعتقاد پيدا مى كند و در محيط كار و در زندگى اجتماعى آن را به كار مى بندد. شرايط اجتماعى، نوعى و ماهيت روابط و مناسبات اجتماعى، احساس خودى در محيط كار و ميزان احساس از خودبيگانگى در...

آسيب شناسی رفتار سازمانی (قسمت اول)

/work-environment-psychology/

آسيب شناسی (Patholiogy) مطالعه مبانی كاركردهای نابسامان است. بيشتر مردم بر اين عقيده اند كه پديده هايی چون جنايت، تخلف، الكليسم، اعتياد به موادمخدر، فقر و حاشيه نشينی و سوءسكونت های حاد، جنبه های آسيب شناختی در زندگی امروزی هستند. در چارچوب نظريه تضاد، بروز پديده های تعارض آميز و تضادهای...