رفتار

آسيب شناسی رفتار سازمانی (قسمت دوم)

/work-environment-psychology-2/

وجدان كارى و انضباط اجتماعى وجدان كارى پديده اى روانى_اجتماعى است كه در وجود انسان شكل مى گيرد و انسان به آن اعتقاد پيدا مى كند و در محيط كار و در زندگى اجتماعى آن را به كار مى بندد. شرايط اجتماعى، نوعى و ماهيت روابط و مناسبات اجتماعى، احساس خودى در محيط كار و ميزان احساس از خودبيگانگى در...

آسيب شناسی رفتار سازمانی (قسمت اول)

/work-environment-psychology/

آسيب شناسی (Patholiogy) مطالعه مبانی كاركردهای نابسامان است. بيشتر مردم بر اين عقيده اند كه پديده هايی چون جنايت، تخلف، الكليسم، اعتياد به موادمخدر، فقر و حاشيه نشينی و سوءسكونت های حاد، جنبه های آسيب شناختی در زندگی امروزی هستند. در چارچوب نظريه تضاد، بروز پديده های تعارض آميز و تضادهای...

تفاوت ADHD و رفتار‌های بد روزمره چیست؟

/adhd-2/

چرا مردم از اینکه ADHD واقعی است تعجب می‌کنند؟ علائم مرتبط با ADHD بسیار شبیه «انسان بودن» است. بهر حال هرکسی با بی توجهی گاه به گاه، عدم تمرکز، واکنش بیش از حد و عدم خود کنترلی و… مواجه می‌شود. این واقعیت موجب می‌شود بسیاری فکر کنند تشخیص ADHD فقط بهانه‌ای برای توجیه رفتار بد می‌باشد و یک...