دیریت زمان

زمان بندی به روش گوجه فرنگی

/pomodoro/

از تکنيک پومودورو براي زمان بندي استفاده می شود. زماني که فرانسسکو سيريلو در دانشگاهي در شهر رم تحصيل مي کرد و قصد داشت موقعيت اش را با تلاش زياد حفظ کند، تصميم گرفت يک تکنيک مديريت زمان را به وجود آورد تا بتواند ذهن خود را متمرکزتر کرده و دقتش را افزايش دهد. وسايلي که در دست داشت اين ها...