دو قطبی

8 راه کار برای موفقیت بیماران دو قطبی در محل کار

/success-strategy-2/

اختلالات رفتاری در بیماران دو قطبی که تحت درمان قرار نگرفته اند می تواند منجر به ایجاد مشکلات زیادی در انجام کارهایشان بخصوص کارهایی که به صورت تیمی و گروهی انجام می شود گردد. حملات هجومی و ناگهانی که در بیماران دو قطبی صورت می گیرد می تواند شرایط را وخیم کند و در مواردی نیز می تواند رابطه...