دوران جوانی

چطور از جوانی بیشترین بهره را ببریم؟

/young/

اگر می‌خواهید فردی خوشبخت و موفق باشید و در دوران میانسالی و سالمندی حسرت روزهای جوانی را نخورید باید مدیریت زمان و راه‌های رسیدن به موفقیت را یاد بگیرید. اگر پای صحبت و درد دل بسیاری از افراد بنشینید، به شما می‌گویند که از دوران جوانی خود به درستی استفاده نکرده و قدر لحظه‌ها را ندانسته...