دارو درمانی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال (قسمت دوم)

/schizotypal-personality-disorder-2/

روش های درمانی بیماری اسکیزوفرنی دارو درمانی داروهای آنتی سایکوتیک برای مقابله با افکار انتساب به خود، خطاهای ادراکی و دیگر علایم این اختلال مفید می باشد و استفاده از این داروها توام با روان درمانی در درمان بیماران موثر می باشد. درمان های وابسته به روان پویایی دیدگاه روان پویایی به طور...