خود ارضائی

چه کودکانی بیشتر خود ارضائی می کنند؟

/child-psychology/

عوامل متعددی در خود ارضائی کودکان موثر است. با توجه به اینکه کودکان در این سنین آگاهی از مسائل جنسی ندارند این عوامل در مواردی کاملا ناآگاهانه کودک را به خود ارضائی سوق می دهد. والدین با آگاهی از عواملی که منجر به ایجاد چنین رفتاری در کودک می شود می توانند با رفتاری صحیح و مناسب از ایجاد...