خودمختاری

خودمختاری نقطه ی مقابل وابستگی در کودک

/child-dependency-2/

"خودمختاری" به معنای توانایی جدا شدن از والدین و عملکرد مستقلانه است. منظور از عملکرد، سنجیدن میزان توانایی های کودک با توجه به مرحله ی تحول در مقایسه با سایر کودکان هم سن و سال است. همه ی کودکان دنیا به طور معمول پس از پایان دوران نوباوگی و در اولین سال های خردسالی با توجه به رشد شناختی و...