خودتربیتی

تقویت عزت نفس

/psychology-12/

طرز تفكر ما درباره خودمان تأثیرات شگرفی برتمام جوانب زندگی ما دارد. افرادی كه برای خویشتن ارزش مثبتی قائل اند، عموما به عنوان نشانه های خارجی رضایت درونی حالت توازنی را نشان می دهند و احساس امنیت و آرامش خاطر را منتشر می سازند. چنین افرادی به تقویت كننده های اجتماعی و ستایش های دیگران...