خلاقیت کودکان

خلاقيت و يادگیری در کودکان (قسمت سوم)

/creativity-in-children-3/

خلاقيت و توانايی کودکان برای کمک به توسعه فرهنگی بايد به روشی شناخته و تشويق شود. ذهن های جوان در صورت يافتن فرصت مناسب، بی هيچ دشواری وارد دنيای رايانه شوند. تأثير فن آوری های جديد بر زندگی کودکان و نوجوانان مشهود است و بسياری از اين فن آوری ها چشم اندازهای تازه ای را می گشايند. با اين...

خلاقيت و يادگیری در کودکان (قسمت دوم)

/creativity-in-children-2/

در بيشتر نقاط جهان، جوانان و کودکان اکثريت جمعيت را تشکيل می دهند. در واقع، هيچ نسلی هرگز اين چنين پرشمار و اين چنين جوان نبوده است. تقريباً يک پنجم جمعيت جهان بين 15 تا 24 سال سن دارد. با آن که تا سال 2000 از تعداد افراد جوان در کشورهای پردرآمد کاسته می شود، گروه جوانان در کشورهای روبه...

خلاقيت و يادگیری در کودکان (قسمت اول)

/creativity-in-children/

تغيير و تحول در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی در عصر حاضر امری اجتناب ناپذير و مهم است، و اين تغيير و تحول به نوبه ی خود از پيشرفت هايی که بطور روزمره در علوم و تکنولوژی های مختلف در سطح جهان نشأت می گيرد، از اين گذشته نيز در عرصه زندگی پديد می آيد. از آنجايی که در جهان...