خشونت اجتماعی

جنگ همه با همه

/violence-4/

خشونت و پرخاشگری، از آغاز تولد انسان و پیش از آنکه بیندیشد و خردورزی کند، با زندگی‌اش عجین بوده است. چه خشونت غریزه باشد یا فراران (drive)، چه آموختنی باشد یا در نتیجه شرطی‌شدگی (conditioning) و یا به قولی دستکاری‌ها و تأثیرات اجتماعی پدیدآورنده آن باشند و چه از هورمون‌های مردانه یا فعل و...