خرافات

خرافات را کنار بگذاریم

/superstitions-2/

در اینجا مراد از خرافات، باورهای ناهمساز با عقل، تجربه و دانش است. باورهایی که گاه سینه به سینه منتقل می­‌شود و با وجود شواهد آشکاری که بر غیر منطقی بودن آن دلالت می­‌کند، پایدار می­‌ماند و بر شیوه تفکر و رفتار فرد مستولی است. باورهای روانپریشانه دسته­‌ای از بیماران دچار اختلال روانی مقصود...