خجالت کشیدن

خجالت کشیدن ممنوع!

/be-ashamed/

بخشی از کمرویی ریشه در ساختار ژنتیکی افراد دارد اما اکتساب در محیط خیلی مهم‌تر است. بسیاری از کودکان با نشاط و سلامت هستند که به خاطر داشتن والدینی نالایق و بدزبان و یا به خاطر درگیر شدن با شرایط آسیب‌زا شخصیتشان به کلی دگرگون و ویران شده است. البته عکس این مورد هم صادق است افراد ساکت،...