خانواده

نقش پدر در خانواده

/father-in-the-family/

این روزها شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه به گونه‌ای شده که شاید بسیاری از پدرها مجبور باشند چند شیفت کار کنند و بیشتر ساعت‌های روز را بیرون از منزل سپری می‌کنند. گاهی مشغله برخی از پدرها آنقدر زیاد است که صبح زود، زمانی که بچه‌ها خواب هستند، از منزل بیرون می‌روند و وقتی آنها خوابند...

چهاردیواری خانه آموزش است!

/training-children/

پذیرش مسئولیت میل به رشد، کمال و آزادی است. در مورد آرامش، بچه ها باید فکر کنند که خانه تنها جایی است که وقتی می دود یا خسته می شود می تواند در آنجا راحت بخوابد. یعنی خانه باید گرم (محبت) و آرام باشد و با بکن و نکن روبرو نباشد. چهار دیواری خانه آموزش است. یعنی وظیفه والدین این است که به...

بیماری اعصاب و روان و تاثییر نگرش خانواده بر درمان

/parents-of-mental-illness/

بیماری و ناتوانی عضوی از خانواده، ارزش ها و منابع کل سیستم خانواده را به چالش می کشاند و کیفیت زندگی را دست خوش تغییر می نماید. خانواده در این شرایط باید خود را با نیازهای آشکار فرد مشکل‌دار وفق دهد و ‌حس اتحاد را با گروه‌بندی دوباره‌ی اعضاء ، تمرکز دوباره بر منابع و تعریف دوباره‌ی وظایف...