جنگ

اختالات روانی ناشی از جنگ

/war-2/

عارضه عصبی روانی یکی از بیماری های بسیار شایع دوران جنگ است و طیف قابل توجهی از جانبازان و مجروحین جنگی در اثر اصابت ترکش به جمجمه و عوارض ناشی از موج انفجاری دچار صدمات روانی و عضوی گردیده‌اند. بسیاری از این بیماران با بکارگیری روش های روان درمانی و داروهای تخصصی تحت مداوا قرار می‌گیرند و...

جنگ همه با همه

/violence-4/

خشونت و پرخاشگری، از آغاز تولد انسان و پیش از آنکه بیندیشد و خردورزی کند، با زندگی‌اش عجین بوده است. چه خشونت غریزه باشد یا فراران (drive)، چه آموختنی باشد یا در نتیجه شرطی‌شدگی (conditioning) و یا به قولی دستکاری‌ها و تأثیرات اجتماعی پدیدآورنده آن باشند و چه از هورمون‌های مردانه یا فعل و...

اختالات روانی ناشی از جنگ

/war/

عارضه عصبی روانی یکی از بیماری های بسیار شایع دوران جنگ است و طیف قابل توجهی از جانبازان و مجروحین جنگی در اثر اصابت ترکش به جمجمه و عوارض ناشی از موج انفجاری دچار صدمات روانی و عضوی گردیده‌اند. بسیاری از این بیماران با بکارگیری روش های روان درمانی و داروهای تخصصی تحت مداوا قرار می‌گیرند و...