جنگ

اختالات روانی ناشی از جنگ

/war/

عارضه عصبی روانی یکی از بیماری های بسیار شایع دوران جنگ است و طیف قابل توجهی از جانبازان و مجروحین جنگی در اثر اصابت ترکش به جمجمه و عوارض ناشی از موج انفجاری دچار صدمات روانی و عضوی گردیده‌اند. بسیاری از این بیماران با بکارگیری روش های روان درمانی و داروهای تخصصی تحت مداوا قرار می‌گیرند و...