تنبیه مثبت

تنبيه منفی، تنبيه مثبت مسئله این است؟!!

/punishment-of-children/

تنبيه منفی يعنی محروم كردن كودك از كاری كه دوست دارد يا تايم اوت كه قابل قبول تربن نوع تنبيه است. يعنی شما صندلي انتخاب مي كنيد و از فرزندتان مي خواهيد چون كار بدي كرده روي آن بنشيند. يا او را از ديدن تلويزيون محروم می كنيد. تنبيه مثبت (بر خلاف اسم آن) بار بسيار منفی بر روان كودك دارد. اين...