ترغیب

ترغیب کودکان به همکاری

/children-s-cooperation/

غرولند کردن و فریاد زدن را کنار بگذارید و روی روش تربیتی مثبت تمرکز کنید. می‌توانید خاطر جمع باشید که با استفاده از استراتژای بنام تربیت مثبت، کمتر کنترل خود را از دست داده و با اعتدال رفتار کنید. پذیرفتن و تایید احساسات پذیرفتن و تایید احساسات کودک یا نوجوانی که احساس کند والدینش او را...